Marketing Maat

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 24-4-2024

Algemene voorwaarden Marketing Maat

 

Artikel 1: Definities

 

  1. Marketing Maat, opdrachtnemer in de overeenkomst.
  2. Opdrachtgever: iedere (rechts) persoon die met Marketing Maat een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan. 
  3. Offerte: Een schriftelijk aanbod van Marketing Maat, zoals deze aan opdrachtgever is verstrekt en toegelicht. 
  4. Overeenkomst: Alle afspraken tussen Marketing Maat en opdrachtgever waarin de te verrichten en aanvaarde werkzaamheden schriftelijk zijn vastgelegd. 
  5. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die onderdeel zijn van elk aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Marketing Maat en Opdrachtgever.
  6. Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vorm ontsluiting of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Diensten of informatie ter beschikking worden gesteld.
  7. Programmatuur: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereiden en beschrijvend ontwerp materiaal.
  8. Software: alle programmatuur, scripts en code, samen met de lay-out van de interface en bijbehorende bestanden: afbeeldingen, animaties, video’s en geluidsbanden.

 

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

 

Marketing Maat, eenmanszaak, handelend onder de naam: Marketing Maat. 

Vestigingsadres: Kamille 21 te Roden

Telefoonnummer: 06-39857215

Email: evjatar@marketingmaat.nl

Kvk nummer: 74623788

BTW nummer: NL001558920B67

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 

1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen met Marketing Maat en de door Marketing Maat geleverde diensten, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende de levering van Diensten.

2: De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op Diensten en/of Producten waarbij Marketing Maat, geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever door levert, alsmede op Diensten en/of Producten die ter uitvoering van het aanbod, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Marketing Maat door een derde aan Opdrachtgever wordt geleverd.

3: Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Marketing Maat en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

4: Marketing Maat wijst uitdrukkelijk de algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden van de hand.

5: Indien en voor zover een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Marketing Maat en Opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling.

6: Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7: Marketing Maat is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

8: Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

 

Artikel 4. Offerte, aanbod en overeenkomsten

 

1: Een offerte van Marketing Maat is vrijblijvend, tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien er een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2: Een offerte van Marketing Maat is 30 dagen geldig gerekend vanaf dagtekening van de offerte tenzij in de offerte anders is aangegeven.

3: Overeenkomsten komen tot stand wanneer Opdrachtgever binnen 30 dagen na dagtekening schriftelijk akkoord is gegaan met de inhoud van de offerte, dan wel op het moment dat Marketing Maat tot de uitvoering van de overeenkomst overgaat.

4: Indien de opdracht van Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Marketing Maat daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende opdracht tot stand, tenzij Marketing Maat anders aangeeft.

5: Marketing Maat verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6: Wijzigingen in de oorspronkelijk uitgebrachte offerte tussen Marketing Maat en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

7: Marketing Maat is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Marketing Maat, waarbij Marketing Maat aanvullende voorwaarden kan stellen.

8: Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands zijn.

9: Indien Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen bestaat die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtingen.

 

 

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

 

1: Alle door Marketing Maat genoemde en opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2: Marketing Maat behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen. In geval van een inflatiecorrectie laat Marketing Maat dit twee maanden voor aanpassing schriftelijk weten aan Opdrachtgever.

3: Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per maand achteraf, tenzij anders overeengekomen.

4: Facturering van een overeengekomen maandbedrag geschiedt 1 keer per kalendermaand achteraf.

5: Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief.

6: Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan Marketing Maat verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een overschrijving op de door Marketing Maat op de factuur vermeldde bankrekening.

7: Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van Opdrachtgever is ontvangen vervallen de rechten van Opdrachtgever zoals vastgelegd in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Tevens behoudt Marketing Maat zowel het door Opdrachtgever betaalde voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te dragen aan Opdrachtgever dan wel alsnog op te leveren.

8: Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 2% van het totaal bedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9: Vanaf de vervaldatum is opdrachtnemer tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Artikel 6. Diensten

 

1: Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Marketing Maat. Marketing Maat verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. Bij het uitvoeren van een adviesopdracht verplicht Marketing Maat zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.

2: Marketing Maat kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Opdrachtgever gewenste resultaat kan bereiken. Marketing Maat houdt Opdrachtgever op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de uitgevoerde werkzaamheden.

3: Marketing Maat behoudt het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren met dezelfde kwalificaties indien dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst vereist, in geval onder de voorwaarde zoals omschreven in artikel 23 Aansprakelijkheid. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt duidelijk uitgesloten.

4: Marketing Maat is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden voortvloeien uit adviezen tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en/of eventuele andere vooraf vastgesteld voorwaarden kan worden volbracht.

5: Opdrachtgever heeft na de eerste voltooiing van Marketing Maat het recht om feedback te geven waarna de eventuele tweede voltooiing wordt gezien als afronding en oplevering van de opdracht.

6: Indien de overeenkomsten in fasen wordt uitgevoerd, kan Marketing Maat de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7: Marketing Maat is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

 

Artikel 7. Programmateur

 

1: Marketing Maat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het installeren of het gebruik van de software of door het gebruik van door de software gegenereerde data. Alle door de software gegenereerde data is de directe verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Conversiefouten of andere fouten kunnen nooit de fout zijn van Marketing Maat ook al worden ze door de door Marketing Maat geleverde software gegenereerd.

2: Indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware of in combinatie met daartoe niet geëigende software, kan door Opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.

3: Marketing Maat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

4: Marketing Maat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken en/of onvolkomenheden aan de ontwikkelde software, voor zover deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn gekomen.

7.5 De aanwezigheid van fouten (bugs) in de software van Marketing Maat die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven Opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van Marketing Maat gaat nimmer verder, dan in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.

 

Artikel 8. Gebruiksrecht

 

1: Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht voor de programmatuur met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen voor zijn bedrijf of organisatie. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

2: De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt op het bepaalde aantal of soort verwerkingseenheden, gebruikers en/of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van Opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt c.q. was aangesloten.

3: Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicenceren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4: Opdrachtgever zal alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur onverwijld aan Marketing Maat retourneren indien het boven omschreven gebruiksrecht van de programmatuur wordt beëindigd. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever Marketing Maat zodanige vernietiging onverwijld schriftelijk bevestigen.

5: Bij het uitblijven van de exemplaren en/of een bevestiging van vernietiging is Opdrachtgever gehouden een door Marketing Maat in redelijkheid vast te stellen vergoeding te betalen, als ware er een gebruiksrecht voor de eerder tussen partijen overeengekomen periode.

6: Iedere garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marketing Maat wijzigingen in de programmatuur heeft aangebracht c.q. heeft doen aanbrengen.

7: Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct en oordeelkundig gebruik c.q. toepassing van de programmatuur alsmede voor controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

8: Marketing Maat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het installeren of het gebruik van de software of door het gebruik van door de software gegenereerde data. Alle door de software gegenereerde data is de directe verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Conversiefouten of andere fouten kunnen nooit de fout zijn van Marketing Maat ook al worden ze door de door Marketing Maat geleverde software gegenereerd.

9: Indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware of in combinatie met daartoe niet geëigende software, kan door Opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.

10: Marketing Maat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

11: Marketing Maat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken en/of onvolkomenheden aan de ontwikkelde software, voor zover deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn gekomen.

12: De aanwezigheid van fouten (bugs) in de software van Marketing Maat die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven Opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van Marketing Maat gaat nimmer verder, dan in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.

 

Artikel 9. Buitengebruikstelling

 

1: Marketing Maat is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van het systeem of de applicatie, zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Marketing Maat ontstaat.

2: Marketing Maat heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Marketing Maat niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.

3: Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Marketing Maat toestemming heeft van het bevoegde gezag.

 

Artikel 10. Gebruik van identificatie/inloggegevens

 

1: Marketing Maat zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Diensten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze gegevens en/of codes.

2: Indien er sprake is van verlies, diefstal en/of andere vormen onrechtmatig gebruik dient Opdrachtgever Marketing Maat hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen treffen.

 

Artikel 11. Verplichtingen Opdrachtgever

 

1: Opdrachtgever zal alle juiste gegevens, waarvan Marketing Maat aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op tijd aan Marketing Maat verstrekken. Indien de benodigde gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan Marketing Maat zijn verstrekt heeft Marketing Maat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Marketing Maat ter beschikking heeft gesteld.

2: Het door de Opdrachtgever aan Marketing Maat geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare auteursrechtvrije tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3: Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Marketing Maat, dat al het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Opdrachtnemer te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

4: Opdrachtgever is gehouden de instructies vanuit Marketing Maat omtrent de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

 

Artikel 12. Apparatuur & Software

 

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet Opdrachtgever de door Marketing Maat verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.

 

 

 

 

Artikel 13. Duur en beëindiging

 

1: Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd.

2: Indien een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd komen partijen een feitelijke datum van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden overeen.

3: Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is voor ieder der partijen opzegbaar. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 kalendermaand. Met inachtneming van deze opzegtermijn eindigt de overeenkomst 1 kalendermaand na de datum van aantekening van de opzegging. Er kan een minimumtermijn voor de opdracht van toepassing zijn, deze wordt dan vermeld in de overeenkomst.

4: Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

5: Marketing Maat is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, danwel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat Marketing Maat hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien:

a. opdrachtgever failliet is verklaard, danwel een aanvraag hiervoor is ingediend;

b. voor opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;

c. opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;

d. Marketing Maat redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen;

e. opdrachtgever (een van) diens verplichtingen niet (volledig) nakomt.

 

Artikel 14. Levering

 

1: Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en/of levering van de dienst is dit te allen tijde vanuit Marketing Maat een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn. Marketing Maat spant zich naar behoren in om de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Marketing Maat niet in verzuim.

2: Marketing Maat is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings) termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Opdrachtgever, waaronder het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

3: Indien Marketing Maat, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal Marketing Maat de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

4: Levering geschiedt vanaf bedrijf van Marketing Maat, Opdrachtgever is verplicht de Diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Marketing Maat gerechtigd de Diensten en/of Producten op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

5: Marketing Maat is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

 

 

 

 

Artikel 15. Meerwerk

 

1: Indien Opdrachtgever gedurende uitvoering van een overeenkomst, of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen Marketing Maat en Opdrachtgever aanvullende leveringen, dan wel aanpassingen, wenst, waardoor de prestatie(s) van Marketing Maat aantoonbaar worden verzwaard, is er sprake van meerwerk. Hieronder valt tevens: alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat, door welke omstandigheden dan ook, een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever. Tenzij anders is overeengekomen worden de kosten van meerwerk gefactureerd conform de huidige tarieven van Marketing Maat.

2: Indien Marketing Maat, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten onder omstandigheden dan hem bij aangaan van de overeenkomst bekend was, is Marketing Maat gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

3: Voor zover er in de overeenkomst een vaste prijs voor de overeengekomen producten en/of diensten is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst sluiten, zal Marketing Maat de opdrachtgever hiervan van te voren inlichten over de kosten van de betreffende werkzaamheden of prestaties.

4: Het door Marketing Maat geleverde meerwerk wordt geacht te zijn geleverd op basis van een nadrukkelijke opdracht daartoe van Opdrachtgever. Het is aan Opdrachtgever hiervan tegenbewijs te leveren.

 

Artikel 16. Geheimhouding

1: Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

2: Marketing Maat heeft het recht om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie, tenzij anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 17. Intellectuel Eigendom

 

1: Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst en betrekking hebben op het resultaat zijn van de door de Marketing Maat verleende diensten en werkzaamheden rusten bij Marketing Maat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen.

2: De door Marketing Maat bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Marketing Maat.

3: Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom voor de duur van de overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

4: De door Marketing Maat verstrekte stukken aan Opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.

5: Alle door Marketing Maat geleverde informatie blijft eigendom van Marketing Maat. Na afloop van de overeenkomst kan Marketing Maat Opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en documenten binnen een maand retour te zenden.

6: Marketing Maat behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

7: Opdrachtgever vrijwaart Marketing Maat voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1: Marketing Maat is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Opdrachtgever als bij Derden. Tevens is Marketing Maat niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Marketing Maat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.

2: Indien Marketing Maat wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

3: In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende Overeenkomst te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot levering. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt aansprakelijkheid beperkt tot het totaalbedrag exclusief BTW van de prijs van de periode van één jaar.

4: In geval van aansprakelijkheid is Marketing Maat uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marketing Maat aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Marketing Maat toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

5: Marketing Maat is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

6: Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Marketing Maat of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

7: Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Marketing Maat daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.

8: Door de uitvoering van de Overeenkomst door Marketing Maat, kan het zijn dat er schade ontstaat bij Derden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het geval dat gebruik wordt gemaakt van de functie ‘Zoekwoord invoegen’, waarmee advertenties automatisch worden geüpdatet met de zoekwoorden in advertentiegroepen van Opdrachtgever waarmee de weergave van de advertenties is geactiveerd. In dat geval kunnen automatisch advertenties worden gegenereerd waarin merknamen van Derden in voorkomen, hetgeen Marketing Maat slechts in beperkte mate kan beïnvloeden. Opdrachtgever zal Marketing Maat vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Marketing Maat daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.

9: Marketing Maat is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content die Opdrachtgever op zijn website, webshop of andere media plaatst of laat plaatsen (al dan niet door Marketing Maat). Opdrachtgever dient zelf ervoor zorg te dragen dat zijn website en webshop voldoet aan alle vigerende wet- en regelgeving, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 19. Overmacht

 

1: In geval Marketing Maat door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Marketing Maat het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, als ontbonden te beschouwen, zonder dat Marketing Maat tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

21.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke gebeurtenis of oorzaak welke niet aan Marketing Maat is toe te rekenen en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat nakoming niet in redelijkheid kan worden gevergd.

Waaronder: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

 

Artikel 20. Privacy

 

1: De door opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens worden door Marketing Maat in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens behandelt en bewerkt.

2: De door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.

 

Artikel 21. Overdracht

 

Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

 

Artikel 22. Toepasselijk recht

1: Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

2: Alle geschillen tussen Marketing Maat en Opdrachtgever die ontstaan en waarover geen overleg meer mogelijk is dan wel een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een mediator naar keuze van Marketing Maat in Roden.

3: Marketing Maat kan op ieder gewenst moment de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Marketing Maat zal opdrachtgever een maand van de voren op de hoogte stellen van de desbetreffende wijzigingen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten.

Google Ads uitbesteden?

Vul het formulier hieronder